تبلیغات
khalvatgahe-khorshid - غفلت از یار ، گرفتارشدن هم دارد .
khalvatgahe-khorshid
خوب ترین خبر
سه شنبه 10 فروردین 1395 :: نویسنده : نورالدین قدیمی
            غفلت ازیار ، گرفتارشدن هم دارد

 

بعضی وقت ها اصلا حوصله نداریم؛گاهی هم،خودمان راگم کرده یادمان می رود درکجا وبرای کجاییم.مواقعی هم هست که سرمایه عمرمان به تاراج می رودیا اموالمان بی برکت می شودبی آنکه علتش رابیابیم .لحظات بسیاری نیز هستندکه گرفتاری،رنگ عبودیت را ازندگیمان دور یا نا امیدی و یأس را برایمان تداعی می کندو اندوه سراسر وجودمان رافرامی گیرد ، بی آنکه بدانیم چرا.؟گاهی وقت هاهم، آنقدرغافل می شویم که یادمان می رود،یادمان می رودکه: غفلت از یار ، گرفتارشدن هم دارد       

ما انسانیم ولی امام،انسان کامل ومعیارانسانیت.امام،اصل است ومافرع؛امام خورشیداست وما اشعه های نورش.اگرفرع ازاصل واشعه ازخورشیدجدا شودچه می شود.؟

انسان گم می شودودیگرنمی تواندبیابدکه درکجاوبرای کجاست . سردرگمی وحیرت به سراغش می آیدو اومدام برای فراموشی این حیرت،سراغ بازی وحاشیه می رود. شیطان هم او رایاری وکمک می کندکه مباداتفکروعاطفه،اورابه اصلش برگرداند.اماهمیشه که نمی شوددربازی بود؛کوچکترین خلوت ، انسان را به خود می آورد.
آخرش که چه؟
انسان دورمانده ازامام،زار وگرفتار است وبرای فرارازاین واقعیت،اهداف پوچ وساختگی می سازد.تعویض خانه،ماشین،وسایل منزل و...هرکدام تنوعی است که مدتی اورا مشغول می کند.امابازهم دوری ازاصل،اورا آزار می دهد .امام اصل است ویاداو،مقدمه اتصال به اوست که شعاع خورشیدبدون اتصال به خورشید، اثری نخواهد داشت .از این جهت،برای فرارازگرفتاری،بایدازغفلت فرارکرد تاگرفتاری ها پایان پذیردوآرامش،مهمان قلب ها شودو زندگی،رنگ عشق ومحبت بگیرد .

  آثار منفی غفلت از یار

 غفلت ازیار، گردش چرخ معنویت راکندکرده وانسان راازحرکت بازمی دارد.انسان بدون معنویت وحرکت ونشاط،راهی جزهلاکت ونابودی ندارد.غفلت از یار،آثار وتبعات منفی فراوانی دارد ازجمله :

1 -   سختی درزندگی

دوری ازیادخدا، سختی  درزندگی را درپی دارد .خدای متعال درآیه 124 سوره طه می فرماید:"هرکس ازیادمن دوری کندزندگی  تنگی خواهد داشت. "یادامام عصر(عج) هم یادخداست. که امام (ع) فرمود: اِنُ ذَکرنا ذکرالله" ذکر نام ما،یاد خداست."

دوری ازیادامام،زندگی رابرای انسان در تنگی وسختی قرارمی دهدوآرامش را ازاودورمی کند.درنتیجه،فرد غافل،درخودپرستی و جاه پرستی به خاطردوری ازیاد آن عزیزوامام خوبی ها، زندگی ومرگی سخت را تجربه می کند.چراکه اصولاً تنگی زندگی،بیشتر به خاطرکمبودهای معنوی ونبودن غذای روحی است .اما کسی که دل به حضرت مهدی (عج)سپرده باشد، هرگزدچار سختی درمعیشت و زندگی نخواهد شد. یاد امام بودن و قرارگرفتن درزیر چتر هدایتی امام عصر(عج)دل سپردن به کسی است که خداوند،علم وقدرتش رابه او سپرده و هم او،واسطه ومجرای فیض  الهی است .

2 -  ماندن  درحسرت دائمی

حسرتی دنیوی واخروی شامل حال غافلان می گرددکه جبرانش بسیارسخت وطاقت فرسا است، وکیست که نداند،یاد امام مهدی(عج)،که هم اُذُن الله وهم عین الله وهم نورالله است،همان یادخداست و درآن راستا نور بخشی می کند .

حضرت امام صادق (ع) فرمود:"مجلسی که ما درآن یادنشویم موجب حسرت درروزقیامت است."آری! لحظاتی که می شودبایادامام مهربانی ها،کسب نورکرد،اگربه ظلمت تبدیل شود،چرامایه حسرت نشود. امام من ! امان از لحظه غفلت که شاهدم باشی .

3 – سرگردانی در عذاب 

دوری از یادیار،غفلتی عظیم محسوب می شودکه  را ه سلطه  شیطان برانسان راهموارکرده وآدمی را روز به روزبه عذاب نزدیکترمی سازد.غفلت،گناه رابه سمت انسان وانسان رابه سمت گناه می کشاندوباگناه ،حضرت بقیة الله (عج) را ناراحت و آزرده می سازیم.آزارواذیت ایشان،طبق آیه قرآن،عذابی دردناک درپی خواهدداشت که خداونددر آیه 61 سوره توبه فرموده است:"اذیت رسول الله(ص)عذابی دردناک به همراه دارد." و امام هم ،جانشین رسول اکرم (ص)است و دارای همان شئون که اذیت کردن فرزند،پدر را هم ناراحت و آزرده می سازد.پس بدانیم که:لذت زندگی درعشق است ولذت عشق دریادمعشوق.واین،بهترین نسخه ای است که خالق انسان برای اوپیچیده است.

  برای رهایی از غفلت ؛ خانه دوست را مصفا کنیم

چند راهکار اساسی برای رهایی از غفلت را به عنوان پیشنهاد ، تقدیم شما خوبان می کنم .

1 -  خانه دوست را مصفا کنیم

خانه دوست درقلب مؤمن است.اگرقلب راازآلودگی وتیرگی های گناه پاک نکنیم،یادیار،روزیمان نشده و دچارخسران می شویم که خدای تعالی فرمود:"هرکس ازیادمن دوری کندزندگی تنگی خواهدداشت."     

پس درتلاش باشیم خانه یار رابا باران توبه واعمال نیک مصفا کنیم وجایگاه اورا آماده نماییم که هرکس در قلب ما خانه کردیاداو وجودمارافراخواهدگرفت.وگناه ،نقطه ای است درقلب که تیرگی رابه همراه آورده سیاهی را حاکم کرده ومانع حضورنورامام می شود.وگناه چشم،اثرتخریبیش بالاتراست که دل به همان سویی مایل می شودوحرکت می کندکه چشم ببیند.اگردل رابه دفتری شبیه کرده اندکه درآن می نویسند،یکی از قلم هایی که دراین دفترنگارش داردقلم چشم است که سلامت وفساد دل رارقم می زند.از همین جهت است که چشم، دل رابه دنبال خودمی کشاندودرصلاح وفسادآن موثراست .

 زدست دیده ودل هردو فریاد      که هرچه دیده بیند دل کندیاد .

نگاه هرزه،عامل غفلت است وباعث محرومیت از یادیار.

پیامبر مهربانی ها (ص)فرمود:"ازنگاه های بیهوده بپرهیزیدچراکه بذرهوا وهوس می کاردوغفلت به بارمی آورد."پس دوری ازگناه،مخصوصاً گناه چشم،اولین راه کار یاد حضرت است که لذت شیرینی یاد امام عصر(عج)در صورت دوری ازگناه به ذائقه ما خواهدنشست.اما اگراهل گناه شویم،ذائقه مان عوض می شود ودیگر شیرینی یاد امام را در حالی که نام و یاد آن بزرگوار،از عسل هم شیرین تر است نمی چشیم. سزای هرگناه من،هرنگاه خطای من و هرقدم اشتباهم،نه دوزخ،نه محرومیت از سیب و باغ،که بدترازهمه،یک قدم دورشدن ازامام است.کاش لحظه هایم پر شود از یاد زیبایت مهدی جان !

2 - با خوبان و اهل ذکر ، دیدار و معاشرت کنیم

نشست وبرخاست با کسانی که با یادیارانس گرفته اندودرفکررضایت امام(عج)زندگی راادامه می دهندو جوانانی که به خاطرلبخندمهدی(عج) ازگناه دوری می کنندوباتمام وجودصادقانه درراه دوستی آن بزرگوارقدم می زنند،تداوم یادیاررابه دنبال دارد.تاکیدبردیدارعالم نیزازاین جهت است که یادخدا و ولی اورازنده می سازد و عقب ماندگی ما راازقافله عاشقان کوی یارمتذکرمی شود.پس به نیت رضایت امام عصر(عج)واین که منسوبین ایشان نیزمی توانندقلب ما رابا یادیارآشنا سازند،سادات وروحانیون رااحترام کنیم.این کار برای خودمان منفعت دارد نه برای آنها،چراکه ایمانمان قوی تر ومحبتمان به صاحب این لباس یعنی پیامبر اسلام (ص) و امام زمان (عج)بیشتر می شود.همچنین به عمل به احادیث ائمه معصومین (ع) اهتمام داشته باشیم واحترام کلام امام را حفظ کنیم

3 -  واژه های نور را انتخاب و وارد زندگی مان کنی

دعاها وزیاراتی که به نام مقدس امام زمان(عج)مزین شده اند،به جملاتی نورانی منقش گشته و مملو از عرفان ناب هستند.لحظات همنشینی با این فرازها مارابه شیرینی یادامام می کشاندو سهم مارااز معارف، دو چندان می سازند .

دعای عهد،نویدبخش شروع یک روززیبای مهدوی بایادامام زمان(عج)رابه دنبال دارد،که هرکس آغازین زندگی روزانه اش باخواندن دعای عهدباشدازیاوران حضرت مهدی(عج)خواهدبود.واین همان رازی است که حضرت  امام خمینی(ره)به آن دست پیداکرده بودو می فرمود:"خواندن دعای عهدسرنوشت انسان راعوض می کند."

یکی دیگراز واژه های نور،"زیارت آل یس" است که سرشارازمحبت وارادت به ساحت نورانی امام عصر(عج) است.زیارتی که شامل سلام هایی زیباست وپرازیادومهرونشاط .فرازهایی که مارابه یادرکوع وسجوداو، قنوت وتکبیرزیبایش دعوت می کند.زیارتی که برای یادامام درزندگی انسان های خاکی،صادرشده است.

امام (ع) فرمود:"هرگاه خواستیدتوجه کنیدبه وسیله مابه سوی خداوندتبارک وبه سوی ما،این زیارت را بخوانید."درکناراین دعاها،دعای مستمربرای سلامتی و فرج امام عصر(عج)را نیزفراموش نکنیم .

 4- در جلوه گاه های عشق حضورپیداکنیم                                                                                      

مساجد سهله و جمکران و سرداب سامرا ، صحن و سراهایی هستند که به قدوم مبارک امام عشق متبرک شده و منسوب به ایشان می باشند ، حضور در آن فضاهای نور ، شعله های نور را در دل زنده و قلب را سرشار از یاد امام می کند .مشاهد مشرفه،اماکن متبرکه ومساجدنیز انتسابی خاص به حضرت مهدی (عج) دارند ، حضور در آن فضا ها که شمیم عطر روح انگیز گل نرگس بر معنویت مکان ، افزوده است راه کارهایی نیکو برای یاد آن امام عزیز است .

 5- قلب خود را به قابی از یاد امام عشق تبدیل کنیم

آن زلیخا از سپندا تا به عود     نام جمله چیز یوسف کرده بود

عاشق هر آن در یاد معشوق است . در و دیوار خانه اش حکایتی دیگر از محبوبش را نمایان می کند . در صفحه لپ تاب و رایانه اش ،نامی زیبا از امام را نگاشته است تا یاد نام از روزنه چشم در صفحه قلب حک شود .اگر بخواهیم معرفت و محبتمان ، به ولی عصر(عج) ثابت بماند ، باید آثارش را زنده نگه داریم، نام مقدسش را جلو چشم خود ،روی میزمان یا لابلای کتاب هایمان بنویسیم.

 6-  همواره به یاد دوست  باشیم و برای امام دعاکنیم

بارش باران را غنیمت شماریم ، درهای رحمت الهی به سوی ما باز شده است . برای یار دعا کنیم تا یادش نصیبمان شود .ساعات اجابت را شناسایی کرده ، در آن لحظات ، با یاد آوری حاجت امام عصر (عج)، ضمن دعا ، به یاد آن عزیز سفر کرده باشیم. صرف نظر از آثار بسیاری که ازدعا کردن نصیب دعا کننده امر فرج خواهد شد ، با مقید شدن به لحظاتی برای دعا ، توفیق یادامام در آن ساعات نصیب و روزی ما خواهد شد. در لحظاتی که ذکرمی شود برای امام دعا کنیم .

 الف - بعد از هر نماز واجب

هر کس بعد از نماز صبح و ظهر بگوید : "اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم"نمی میرد تا اینکه قائم (عج) را دیدار کند.

ب - در قنوت نمازها

اوج راز و نیاز با خدای عالمیان و برآورده شدن حاجات ،در قنوت نماز است . اگر قدر بدانیم و قنوتمان را مزین به نام دلربای مهدی (عج) کرده و برای ایشان دعا کنیم کاری شبیه اولیای دین انجام داده و یاد یار را بیش از قبل خواهیم داشت که امام رضا (ع) در قنوت نماز روز جمعه برای حضرت مهدی (عج) دعا می فرمودند .

ج - در حال سجده

سجده ،  نزدیک ترین حالت بنده به خداوند است . درآن حال ، باخدا نجوا کنیم و  با دعا کردن برای فرج ، یاد مولایمان را در دل تازه گردانیم .

د - در شب  و روز جمعه

شب  جمعه ، شب رحمت و نور و شب اجابت و شور است که می شود با یاد مهدی (عج) آن را به سحر رساند .

 اگر بتوانیم ، هر روز ، ولی در هر شب جمعه  حتما صد مرتبه بگوییم :" اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم "در روز جمعه ، صدقه برای سلامتی امام را فراموش نکنیم و بعد از نماز عصر ، طبق فرموده حضرت امام صادق (ع)صد بار بگوییم : "اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم ."

 7 - مجالس  خودرا با ذکر یاد ونام امام عصر (عج) پویا وبا برکت کنیم

رسول خدا فرمود : " به باغ های بهشت بشتابید . " عرض شد : باغ های بهشت کدامند ؟ حضرت فرمود : "حلقه های یاد خدا".

حلقه های ذکر ، مجالسی است که خدا و علوم اهل بیت و فضایل آنان یاد شود .یکی از مزایای اصرار اهل بیت (ع) بر مباحثه کلامشان ، ایجاد روحیه علمی و همچنین یاد آوری آن بزرگواران بوده است .دور هم نشسته و از مباحث مهدوی بحثی را با هم مطرح کنیم ، به یقین در آن ساعات ، یاد ولی خدا ، همراه ما خواهد بود .

8 -  هدا یای ارزشمندمعنوی  به محضر مقدس امام زمان (عج) تقدیم کنیم

هدیه ایجاد محبت می کند و محب با یاد محبوب انس دارد . در برنامه روزانه خود زمانی را برای هدیه دادن به امام زمان (ع) اختصاص دهیم تا با تداوم این امر ، علاوه بر یاد آن بزرگوار ، محبت خویش را نیز به ایشان بیشتر نمایان سازیم . دعا برای سلامتی وفرج امام را هرگز فراموش نکنیم . یک بنده خدایی را می شناختم که از وقتی شنیده بود سه بار قل هو الله خواندن ثواب یک ختم قرآن را دارد ، بعد از هر نماز ، سه بارسوره توحید را می خواند و ثوابش را به وجود گرامی حضرت بقیه الله (عج)اهدا می کرد . خوشا به حالش.

9 - همیشه ودر همه حال در فکر یارباشیم

تفکر ، اصلی ترین راه برای حضور همیشگی امام زمان (عج) در خانه قلب است که مؤمن دائم الذکر است و کثیر الفکر .تفکر است که ذکر و یاد را به دنبال می آورد ، اصبغ می گوید : خدمت امیر المومنین علی (ع) رفتم ، حضرت روی زمین نشسته بود و با انگشت به زمین می زد .گفتم یا امیرالمؤمنین شما را در تفکر می بینم .

حضرت فرمود:" تفکرمی کردم درموردیازدهمین فرزندم که مهدی است،اوکه زمین را پرازعدل وقسط می کند. "

پس بنشینیم و لحظاتی به نکاتی درباره حضرت فکر کنیم .به اینکه او امان اهل زمین است و اگر ایشان نبود زمین اهلش را فرو می برد .

به اینکه امام واسطه فیض الهی است و باران به واسطه ایشان می بارد و همه دردها و غم هابه دست مبارکشان بر طرف می شود .

به حقوق امام فکر کنیم ،که حق پدری بر ما دارند ، آن هم پدری مهربان . فکر کنیم که خدمت به ایشان چه توفیق بزرگی است که امام صادق (ع) فرمودند : "اگر مهدی را درک می کردم تمام عمر به ایشان خدمت می کردم."

تفکر کنیم بر نظارت حضرت  بر اعمالمان که خداوند فرمود : " عمل کنید که خدا و رسول و مؤمنین کارهای شما را نظار گرند."  و مؤمن تر از امام زمان (عج) کیست ؟

و تفکر کنیم که ایشان امیر مهر هستند و تجلی رحمت واسعه خدا .کسی که رحمانیت خدا را به ظهور خواهد رساند ...و درباره نام ها و القاب زیبایش اندیشه را به کار گیریم.

او که مهدی است ، چرا که مردم را به سوی امر پنهانی ، هدایت می کند.

قائم است ، یعنی قیام کننده در فرمان حق تعالی ، و بقیة الله نام دارد ، چرا که بازمانده خلفای خدا در زمین است .

و منتظَر است که باید انتظارش را کشید و در فراقش ، یاد او را از قلب ها جدا نکرد .

و صاحب الزمان است که در واقع اوست که زمان را پیش می راند و نه تنها صاحب زمان که صاحب ما نیز هست .در یادش بکوشیم که یار او شدن بدون تداوم یادش امکان ندارد .

                اگر یاد اویی ، بدان یار اویی

-------------------------------------------------------------------------------------------------

برای رفتن به صفحه اصلی بررویخوب ترین خبر کلیک کنید 

نوع مطلب : مهدویت وامام زمان (عج) ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 بهمن 1396 04:27 ب.ظ
با توجه به این نوشته، من واقعا معتقدم که این وبسایت نیاز دارد
یک توجه بزرگ بیشتر. احتمالا دوباره به دیدنش می افتم
سپاس گذارم برای اطلاعات!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:52 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on غفلت. Regards
دوشنبه 9 آذر 1394 08:31 ق.ظ
سلام ممنونم از سایتتون من خودم شخصا یه عالمه گناه کردم ...خدا به دادم برسه الانم که دارم می نویسم مو های بدنم سیخ شده ولی تصمیم گرفتم ادم خوبی باشم تا حتی یکی از بی ارزش ترین یاران اقا باشم الهم عجل لولیک الفرج
جمعه 23 خرداد 1393 06:49 ب.ظ
ما معتقدیم عشق سر خواهد زد
بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد
سوگند به چهارده آیه نور سوگند به زخم های سرشار غرور
آخر شب سرد ما سحر می گردد
ممنون نوشته بسیارجالب و دلچسبی بود.التماس دعا
مهدی به میان شیعه برمی گردد
شنبه 10 خرداد 1393 08:41 ق.ظ
آقـای مـن !
غفــلــــت مــــاازغـیبــت تــو
غـم انگــیز تـر اســت .
دستمان رابگیرمولاجان
جمعه 9 خرداد 1393 09:24 ق.ظ
باسلام وتشکر ازنوشته بسیارعالی ودلنشینتان
التماس دعا
شنبه 10 اسفند 1392 06:07 ق.ظ
غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد

از شما دور شدن زار شدن هم دارد

هر که از چشم بیفتاد محلش ندهند

عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد

عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمت

چشم بیمار شده تار شدن هم دارد

همه با درد به دنبال طبیبی هستیم

دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد

ای طبیب همه انگار دلت با ما نیست

بد شدن حس دل آزار شدن هم دارد
"ادرکنی یا صاحب الزمان"
چهارشنبه 7 اسفند 1392 06:04 ق.ظ
سلام .تشکر ازنوشته جالب ومفیدتون . خداکنددچاربیماری غفلت ازامام نگردیم.
دوشنبه 5 اسفند 1392 09:58 ب.ظ
مهدی جان
میدانم که به جز عشق تو راهی نیست که قلب پر از فراموشی من رازنده کند.ومی دانم، مهربانی تو به اندازه ای هست که باهمه کاستیهایی که دارم ازنگاه مهربانت محرومم نمیکنی و قلبم رااز محبت تو سیراب میکنی.
یاصاحب الزمان ادرکنی
شنبه 26 بهمن 1392 07:16 ب.ظ
خیلی به دلم نشست این مطلب. تشکر والتماس دعا
شنبه 26 بهمن 1392 06:50 ق.ظ
خیلی جالب وکاربردی نوشتید وراههای خوبی برای نزدیکی به اما زمان عج را نشان داده اید . اجرتان باصاحب الزمان . التماس دعا
چهارشنبه 23 بهمن 1392 01:04 ب.ظ
باسلام .تغییرات واصلاحات جدیدی انجام دادید مطلب را جالب تر وقابل استفاده تر کرد .ممنون اززحمت های شما
دوشنبه 21 بهمن 1392 03:11 ب.ظ
دانشجویی به استادش گفت :
استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید عبادتش می کنم
و تا وقتی خدا را نبینم او را عبادت نمی کنم.
استاد به انتهای کلاس رفت و به آن دانشجو گفت :
آیا مرا می بینی؟
دانشجو پاسخ داد : نه استاد ! وقتی پشت من به شما باشد
مسلما شما را نمی بینم.
استاد کنار او رفت و نگاهی به او کرد و گفت : تا وقتی به خدا
پشت کرده باشی او را نخواهی دید !
"اللهم عجل لولیک الفرج"
یکشنبه 20 بهمن 1392 01:39 ب.ظ

مــهـــدی جان !
شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت...
فراق یــــــــــار نه آن میکند که بتوان گفت...
یا مهدی "ادرکنی"
سه شنبه 8 بهمن 1392 12:54 ب.ظ
غفلت از امام زمان ع موجب میشود انسان از جاده صحیح زندگی خارج و به سعادتی که خداوند برای او رقم زده است نرسد و گمراهی و شقاوت نصیب او شود .
دوشنبه 7 بهمن 1392 03:49 ب.ظ
مهدی جان !
تو برای فرجت دست دعا را بردار

شیعه را ورد زبان "آمـیــن" است
سلام ازنوشته قشنگ وپراحساستون ممنون
یکشنبه 6 بهمن 1392 10:50 ق.ظ
آقاجان !
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد
اللهم عجل لولیک الفرج
شنبه 5 بهمن 1392 06:11 ب.ظ
غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد

از شما دور شدن زار شدن هم دارد

هر که از چشم بیفتاد محلش ندهند

عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد
چهارشنبه 2 بهمن 1392 10:22 ق.ظ
امان ازآن لحظه ای که امام مهربانمان شاهد غفلت وگناه ما باشد ... وای برمن
دوشنبه 30 دی 1392 07:53 ب.ظ
خدایا ! شب یلدای هجران
را به یمن ظهور مهدی فاطمه، کوتاه کن که شب نشینان ، همچنان چشم بر صبح صادقش بسته اند و مؤمنان طلوع فجر را انتظارمیکشند.
یکشنبه 29 دی 1392 03:45 ب.ظ
اگرما مسلمانها ازاماممان غافل نمیشدیم که به اینهمه مشکلات دچار نمیشدیم .
مطلب مفید و جالبی بود ممنون
جمعه 27 دی 1392 07:50 ب.ظ
سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند.
شهید سیدمرتضی آوینی
پنجشنبه 26 دی 1392 11:19 ق.ظ
تمام بدبختی وبیچارگیهای ما بخاطرغفلت ازامام زمان است. خداکند دلهای رفته بازگردند تا اماممان را هم یادکنیم
سه شنبه 24 دی 1392 11:38 ق.ظ
مهدی جان!
ایکاش دل به غیرشما الفتی نداشت
یااین گدابرای شمازحمتی نداشت
ایکاش این دل که امام زمانی است
هرگزبرای جرم وخطافرصتی نداشت
گرلذت غلامیتان راچشیده بود
لذت برای نوکرتان لذتی نداشت
تشکر والتماس دعا
پنجشنبه 19 دی 1392 06:49 ق.ظ
امان از لحظه ای که امام مهربانم شاهد غفلتم باشد
دوشنبه 9 دی 1392 07:15 ب.ظ
سلام دایی...پست خیلی زیبایی بود...ممنون
پنجشنبه 5 دی 1392 04:35 ب.ظ
هربلایی که سرما میاد دلیلش فقط غفلت از امام است .
شنبه 30 آذر 1392 06:24 ق.ظ
ما از امام غافلیم ولی امام مهربانمان هرلحظه برایمان دعا میکند.
سه شنبه 19 آذر 1392 01:19 ب.ظ
اگرکمی دقت کنیم میبینیم که تمام گرفتاری های ما بخاطر غافل شدن از امام ومحروم ماندن از هدایت های الهی است
دوشنبه 18 آذر 1392 12:55 ب.ظ
شناخت وایجاد ارتباط با امام ، بهترین نسخه خدای مهربان برای انسانهاست .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

به نام خدایی كه انسان را مسافر كاروان انتظار گردانید.

سلام اى گل نرگس، اى كه شیرین ترین انتظار، انتظار تو، وبهترین منتظر، منتظرتوست .

... سلام ای خوبترین خبر

آقاجان !

اگرچه روسیاهیم و از روی شما شرمنده ،اما هرصبح جمعه ، کوچه های دلمان را آب وجارومی کنیم و انتظارآمدنت رامی کشیم و زیر لب زمزمه می کنیم که : شایداین جمعه بیاید شاید
پرده ازچهره گشاید شاید

*****
سلام براهالی دل ودوستان خوبم
به وبلاگ " خلوتگه خورشید" خوش آمدید.
دراین وبلاگ ، میزبان دیدگان مهربان شما خوبان هستم ومی خواهم خانه دلی رابناکنم برای
دوستان وهمراهان هم فکرو هم دل.
خوشحال می شوم این وبلاگ راخانه خودتان بدانید
و با نظرات خوب و ارزشمندتان برای ادامه راه کمکم کنید.
تصمیم دارم به امید و یاری خدای مهربان و همراهی شما
خوبان باصفا ، مطالبی پیرامون مهدویت و وجود مقدس
حضرت ولی عصر (عج)و سایر موضوعات مفید وموردنیاز،
خدمت دوستانم تقدیم کنم .
امید که توفیق ، رفیق راهم باشد
یاعلی مدد

مدیر وبلاگ : نورالدین قدیمی
مطالب اخیر
نظرسنجی
مطالب این وبلاگ را ازنظر غنی بودن وپاسخ گویی به نیاز مخاطبان چگونه ارزیابی می کنید
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :